Adatkezelési szabályzat

ÁLLÁSRA JELENTKEZÉS ÉS MUNKAERŐ-PIACI ADATBANK

A Magyar Posta Zrt. a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során vagy hirdetés hiányában akkor, ha éppen aktuálisan van betölthető, felajánlható álláshely, az ebben a pontban összefoglaltak szerint kezeli.

A Magyar Posta Zrt. lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy aki nála munkát szeretne vállalni, az kérhesse, hogy jelentkezését a Magyar Posta Zrt. megőrizze akkor is, ha éppen aktuálisan nincs betölthető, felajánlható álláshely számára vagy nem került felvételre a meghirdetett állásra. Az érintett a jelentkezésével bekerülhet az erre a célra kialakított adatbázisba, így ha megüresedik egy olyan álláshely, amelynek betöltésére az érintett végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata alapján alkalmas lehet, akkor a Magyar Posta Zrt. fel tudja venni vele a kapcsolatot.

1. MI JOGOSÍTJA FEL A MAGYAR POSTA ZRT-T AZ ADATOK KEZELÉSÉRE?

A Magyar Posta Zrt. az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláslehetőségek iránt érdeklődő maga juttatja el a Magyar Posta Zrt.-nek. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Ha éppen aktuálisan nincs betölthető, felajánlható álláshely, akkor pedig az érintett önkéntes hozzájárulása abban is megnyilvánul, hogy külön kéri, hogy bekerülhessen az álláslehetőségek iránt érdeklődőket tartalmazó munkaerő-piaci adatbankba. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Ha az érintett csak beküldi az önéletrajzát, érdeklődését, akkor a Magyar Posta Zrt. felhívja a figyelmét a munkaerő-piaci adatbankba bekerülés lehetőségére a szükséges adatbanki nyilatkozat kitöltésére. Ha az érintett élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor a beküldött adatait a Magyar Posta Zrt. az adatbankba felveszi. Ellenkező esetben az adatokat a Magyar Posta Zrt. visszaküldi, vagy ha az érintett azt kéri, akkor megsemmisíti, törli.

2. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

Adat Miért?
név az álláslehetőség iránt érdeklődő azonosításához, nyilvántartásához, megszólításához
értesítési cím az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez
telefonszám az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez
e-mail-cím az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez
az álláslehetőség iránt érdeklődés során önként beküldött további személyes adatok, így különösen:  
hol szeretne elhelyezkedni (tevékenységi kör, szakmai terület és/vagy földrajzi terület) a betölthető álláshely kiválasztásához
önéletrajzban megjelölt adatok (jellemzően az azonosító adatok, így születési hely idő, iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény) a betölthető álláshelyre alkalmasság megvizsgálásához
motivációs levélben megjelölt adatok (mi indokolja a motivációt a Magyar Posta Zrt.-hez jelentkezésre) a betölthető álláshely kiválasztásához
képzettséget igazoló iratokban szereplő adatok (nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.) a betölthető álláshelyre alkalmasság megvizsgálásához
megváltozott munkaképességre vonatkozó adat (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye) [2011. évi CXCI. törvény 23. § (7) bek.] ha az érintett kéri, hogy ezt is vegye figyelembe a Magyar Posta Zrt. az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATOKAT?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt. azért kezeli, hogy a megüresedő álláshelyeire ki tudja választani azokat az alkalmas jelölteket, akik maguk is a Magyar Posta Zrt-nél szeretnének elhelyezkedni.

4. MEDDIG KEZELJÜK AZ ADATOKAT?

Az álláshirdetéshez vagy hirdetés hiányában is éppen aktuálisan betölthető, felajánlható álláshelyre kiválasztáshoz az adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli, azaz addig, amíg az álláshelyet be nem tölti vagy meg nem születik az a döntés, hogy az álláshely betöltésére az eljárást alkalmas jelentkező hiányában lezárja.

A munkaerő-piaci adatbankba jelentkező adatait a Magyar Posta Zrt. a jelentkezését követő 1 évig kezeli, azt követően külön értesítés nélkül az adatokat törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

Természetesen az érintett ezen határidőt megelőzően is visszavonhatja a jelentkezését (hozzájárulását az adatai kezeléséhez), ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5. KIKNEK ADJUK ÁT AZ ÖN ADATAIT (KIK AZ ÖN ADATAINAK CÍMZETTJEI)?

A Magyar Posta Zrt. nem vesz igénybe adatfeldolgozót a munkaerő-piaci adatbankjában megvalósított adatkezeléshez.

6. KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő vezető (munkáltatói jogkörgyakorló) ismerheti meg. Az adatokat a Magyar Posta Zrt. nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek.

A Magyar Posta Zrt. Munkavállalói Ajánlási Programjával kapcsolatos adatkezeléséről

1. Adatkezelő

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44)

A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu

2. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?

Az adatok kezelése szükséges a Magyar Posta Zrt. a saját, valamint az ajánló munkavállaló jogos érdekeinek az érvényesítéséhez. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pont] A Magyar Posta Zrt. jogos érdeke fűződik ugyanis ahhoz, hogy a betölthető álláshelyre minél szélesebb jelentkezői körből válogathasson, különösen olyan személyek közül, akik a Magyar Posta Zrt. valamely munkavállalója véleménye szerint az álláshely betöltésére alkalmasak, növelve ezzel az álláshelyek betöltésének sikerességét és a kiválasztottak foglalkoztatását hosszú távú fenntartását. Az adatkezelés az ajánló munkavállalónak is érdeke, hiszen a Magyar Posta Zrt. munkavállalói ajánlásai programja elismeri azoknak a munkavállalóknak a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás gazdálkodásában való közreműködését, akik eredményesen ajánlottak.

Az Ajánló munkavállaló adatai szükségesek a részére kifizetendő juttatás adóügyi és számviteli elszámolásával kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítéséhez. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pont] Az adóügyi bizonylatnak minősülő adatok kezelése szükséges az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. § és 78. § és 202-205. §§-ban foglalt adóelszámolási és bizonylat őrzési, a számviteli bizonylatnak minősülő adatok kezelése pedig szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 166. § (1) és 169. § (2) bekezdése szerinti számviteli bizonylat őrzési jogi kötelezettség teljesítéséhez.

3. Milyen adatokat kezelünk?

Adat Az adatkezelés célja
Név Az ajánlott munkavállaló azonosításához
E-mail cím Az ajánlott munkavállalóval való kapcsolattartási célból
Személyügyi törzsszáma Az ajánlott munkavállaló azonosításához és a díj számfejtéséhez
Személyügyi terület Az ajánlott munkavállaló azonosításához
Személyügyi részterület Az ajánlott munkavállaló azonosításához
Szervezeti egység Az ajánlott munkavállaló azonosításához
Munkakör A díj jogosultsági feltételeinek vizsgálatához

4. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?

A Magyar Posta Zrt. az adatokat a Munkavállaló Ajánlási Programban résztvevő Ajánló munkavállaló ajánlási díjra való jogosultságának megállapítása céljából kezeli. Az adatkezelésnek további célja a juttatás folyósítása és annak számviteli és adóügyi elszámolása, igazolása.

5. Meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adatokat?

A Munkavállalói Ajánlási Programmal összefüggő adatokat, ide nem értve a számviteli bizonylatokat a Magyar Posta Zrt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 286. § (1) bekezdése alapján 3 évig kezeli.

Az adóügyi bizonylatokat a Magyar Posta Zrt. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. § és 78. § és 202-205. §-aiban foglaltak szerint az adóbevallás évét követő 5 évig, számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli.

6. Kiknek adjuk át az Ön adatait (Kik az Ön adatainak címzettjei)?

Az Magyar Posta Zrt. Karrier Portál felület működtetéséhez a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozóként igénybe veszi a Nexum Magyarország Internetszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15., Cégjegyzékszám:06 09 004861, Adószám:11398822-2-06, Honlap: www.nexum.hu, a cég kézbesítési címe: info@nexum.hu) az informatikai infrastruktúra biztosításához, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához, a Magyar Posta Zrt. informatikai infrastruktúrája és az Nexum Magyarország Kft. által üzemeltetett infrastruktúra közötti adatállományok átadásához, adatkapcsolatok fenntartásához, valamint szükséges esetén az informatikai infrastruktúrákban jelentkező hibák javításához, a működés helyreállításához.

7. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását az ajánlót megillető díj elszámolását, számfejtését végző munkavállalók ismerhetik meg. Az adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a Magyar Posta Zrt.-nek és adatfeldolgozójának az informatikai infrastruktúra üzemeltetésében résztvevő munkavállalói is, amennyiben az üzemeltetés során ellátandó feladtuk teljesítéséhez az elengedhetetlen.

Az adatokat megismerhetik továbbá feladatkörükben eljárva a Magyar Posta Zrt. belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző erre kijelölt szervezeti egységek ellenőrzést végző munkavállalói is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, az adatvédelmi tisztviselő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Ugyancsak megismerhetik az adatokat konkrét eljárásban a törvény alapján arra feljogosított szervezetek, személyek annyiban és olyan mértékben, amely a megkeresésük, jogszabályban előírt kötelezettségük céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

8. Milyen jogok illetik meg?

a. Hol érhetem el a Magyar Posta Zrt-t, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban igényét bármikor bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: Magyar Posta Zrt. Humánerőforrás Főigazgatóság címén: 1540 Budapest
 • e-mail-ben: a toborzas@posta.hu e-mail-címen.

A Magyar Posta Zrt. az érintett kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Magyar Posta Zrt. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk, vagy megtagadjuk a kérelmet.

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Magyar Posta Zrt. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

b. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Magyar Posta Zrt. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

 • Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:
 • milyen adataikat kezeli a Magyar Posta Zrt.,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (időtartamáról),
 • azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Magyar Posta Zrt.,
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban
 • ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja Magyar Posta Zrt., akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.

c. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett a közvetlen módosítás lehetősége mellett is kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Magyar Posta Zrt. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

d. Az adatok törléséhez való jog

Ha az érintett az adatainak a törlését kérte, a Magyar Posta Zrt. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti, mivel az adatkezelésre a Magyar Posta Zrt. jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ha nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni a Magyar Posta Zrt. az adatot törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar Posta Zrt. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt, vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján (pl.: járványveszélyes helyzet megakadályozása miatt) köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket tudományos kutatás vagy a levéltári archiválás vagy statisztikai célból kell kezelni vagy azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

e. Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Magyar Posta Zrt., ha az érintett

 • vitatja, hogy a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
 • ellenzi, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését,
 • igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)
 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni.

f. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen, mivel az adatkezelésre a Magyar Posta Zrt. jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ha nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni, akkor az adatkezelést a Magyar Posta Zrt. megszünteti, az adatokat pedig törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül a Magyar Posta Zrt. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Olyan adatnak a törlését a Magyar Posta Zrt. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Magyar Posta Zrt. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján (járványhelyzet) köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9. Hova fordulhat jogai védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a Magyar Posta Zrt. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Magyar Posta Zrt. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Általános szerződés elfogadása